หน้าแรกติดต่อเราข่าวสารบทความมาตรฐานวัสดุประโยชน์ผลงานต่างๆ
      เครื่องคิดเลขแจ้งการชำระเงินรายการจัดส่งสินค้า  สินค้าในตระกร้า
หมวดหมู่สินค้า
สมัครสมาชิก
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 
 
เว็บลิงค์


เด็กวัย 3 - 6 ปีเป็นช่วงโอกาสทองของชีวิต

เด็กวัย 3 - 6 ปีเป็นช่วงโอกาสทองของชีวิตในการบ่มเพาะทักษะชีวิตทุกด้าน เพราะ พัฒนาการทางสมอง กล้ามเนื้อ ภาษา และทักษะทางสังคมมีความพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างสูงสุด การพัฒนาทักษะ การเตรียมความพร้อม และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กในวัยนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่จะฝังแน่นอยู่ในตัวเด็กตลอดไปโดยมีศูนย์กลางการทำงานที่สมอง พัฒนาการของมนุษย์เริ่มต้นที่สมอง แม้สมองจะมีโครงสร้าง และหน้าที่ตามธรรมชาติแต่หากขาดการส่งเสริมศักยภาพอย่างถูกวิธี ถูกเวลา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการของเด็ก เด็กจะขาดทักษะที่ควรเรียนรู้ตามวัย รู้ไม่สมวัย ไม่เข้าใจความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆอย่างถ่องแท้ เพราะ สิ่งที่เรียนรู้ยากเกินวัย วิธีการสอนไม่ได้เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำหรือผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า และเน้นปริมาณเนื้อหาภายในระยะเวลาอันสั้นรีบเร่งมากกว่าที่จะให้เด็กมีเวลาได้ทำความเข้าใจในแต่ละหัวข้ออย่างเหมาะสมผ่านการลงมือทำในบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่น ไม่เคร่งเครียดซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้อารมณ์ที่มีความสุข “ทักษะสมอง EF” มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและความสำเร็จในทุกช่วงวัย เพราะ EF เป็นศูนย์รวมของลักษณะนิสัยที่ทำให้คนๆหนึ่งประสบความสำเร็จต่อไปได้ เช่น ต้อง Focus (มีความจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ตนเองกำลังทำตรงหน้า) มี Working Memory ที่ดี (ความสามารถในการจำเพื่อนำไปใช้งาน) สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ มีไหวพริบ รู้จักยับยั้งให้ตนเองไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถฝึกฝนได้จากการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว EF สามารถพัฒนาได้ดีโดยการให้เด็กได้เล่นและลงมือทำ ระหว่างเล่นได้ฝึกลักษระที่สำคัญทั้ง IQ และ EQ (ความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของบุคคลหนึ่งให้เป็นคนดี มีสุข และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ครูปุ๊กได้รวบรวมกิจกรรมสำหรับพัฒนาทักษะสมอง EF ที่เด็กอายุ 3 - 6 ปีเรียนรู้ได้ดี ครอบคลุมตั้งแต่ทักษะการสังเกต การจำ การคิดวิเคราะห์ มิติสัมพันธ์ ความรู้รอบตัว ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 60 หัวข้อเพื่อให้พ่อแม่ และผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝน พัฒนา EF ของบุตรหลานต่อไป เมื่อท่านบ่มเพาะ EF ให้แก่เด็ก ผลพลอยได้ที่มาตาม คือ การทำงานของมือและตาที่สัมพันธ์กัน สมาธิและความจดจ่อต่อกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องบังคับกัน ความเพียรพยายาม วิริยะ อุตสาหะของเด็กจะตามมา รวมถึงวินัยในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะบังเกิดแก่บุตรหลานหากท่านลงมือทำอย่างสม่ำเสมอค่ะ ด้วยรักและปรารถนาดี By####ครูปุ๊ก

    ติดต่อเราถูกที่สุด 083-4549594 เครื่องเล่นสนาม ของเล่นพลาสติก
    1,858,989
    You are visitor no. 751,783  จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1